Phiên bản vá lỗi bảo mật 4.2.3 của WordPress đã được phát hành 4.00/5 (80.00%) 4 votes